Search

Introduktion til Inno-Overblik listen

Niels Holst, Founder af Inno-Overblik: “Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over det danske startup økosystem, så iværksættere, startups og vækstvirksomheder får nemmere ved at identificere det mest relevante tilbud til deres unikke behov”.

Vi har udvidet begrebet “Erhvervsfremme- og Innovationssystemet” til også at omfatte ikke-offentlige tiltag, såsom fx foreninger, erhvervsdrivende fonde, legater, virksomheder, non-for-profit organisationer, mv., for herigennem at skabe et overblik over alle relevante aktører på markedet, der arbejder for at fremme forholdene for iværksætteri, entreprenørskab, innovation og vækst.

Tiltagene og aktørerne er opdelt i en række overordnede kategorier som vist nedenfor. Oversigterne er ikke nødvendigvis udtømmende og formålet er ikke at gengive en detaljeret beskrivelse af aktørernes tilbud og ydelser, men derimod at skabe et generelt overblik, og derved sikre at iværksættere og virksomheder bliver guidet frem til det tilbud, der matcher deres aktuelle behov.

Gå direkte til specifikke tiltag/aktører via de oplistede kategorier eller gennemgå den komplette liste nedenfor. 

Til aktører i startup økosystemet - sådan opdaterer du indholdet for dit initiativ?   

Ønsker du at ændre i teksten for dit initiativ, uploade et logo/billede, opdater kontaktdata, tilføje link til jeres sociale medier, eller andet? Det vil på sigt være muligt for erhvervsfremmeaktører at anmode om rettigheder til selv at foretage ændringer. Indtil da er den bedste måde at send en mail på info(at)inno-overblik.dk med ændringer, så klarer vi opdateringen.    

Kategorier

Komplet liste-visning

Scroll ned for at se alle tiltag og aktører i det danske startup økosystem. 

Iværksætter events

Et udpluk af de største danske iværksætter events. Der er fokus på gentagne årlige begivenheder i det danske iværksættermiljø.

Go on Top

Casekonkurrencer

Casekonkurrencer er karakteriseret ved, at de er baseret på et forudbestemt problem opstillet af en virksomhed, organisation, by, etc. Deltagerne løser herefter problemet indenfor de opstillede rammer. Casekonkurrencer kan være med til at træne problemløsningskompetencer, samarbejdsevner, og netværk.

Go on Top

Ide- og innovationskonkurrencer

Ide- og innovationskonkurrencer tager typisk udgangspunkt i egne løsninger og ideer indenfor et eventuelt specificeret tema. Det er her muligt at få syretestet et konkret koncept af en professionel jury eller udvælgelseskomite. Derudover er der typisk en økonomisk gevinst til vinderne, samt mulighed for gratis rådgivning, sparring, tilknytning af en mentor, mv. Efter afslutning af idekonkurrencer tager en del af projekterne form som en rigtig startup virksomhed.

Go on Top

Studentervæksthuse og iværksætterforeninger

De danske universiteter tilbyder en række skræddersyede iværksætter-tiltag til de studerende via et såkaldt Studentervæksthus. Eksempler på tiltag er fx gratis rådgivning, kurser, workshops, projektarbejdsplads i kontormiljø, adgang til mødelokaler, netværk, mv. Studenter-væksthusene tilbyder typisk også programmer, hvor private virksomheder får mulighed for at samarbejde med studerende fx i forbindelse med udvikling af nye forretningsområder, spinoffs, projektopgaver, mv. Derudover findes der en lang række iværksætterforeninger for studerende og øvrige tiltag, der typisk ligger i forbindelse med universiteterne og uddannelsesinstitutionerne.

Go on Top

OPSTART AF VIRKSOMHED

En ny virksomhed registreres via den digitale selvbetjeningsløsning på virk.dk. Inden opstart af virksomhed skal du først vælge en virksomhedsform. Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsformer (enkeltmandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV), iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS), interessentselskab (I/S) og aktieselskab (A/S)) på virk.dk. Efter registrering tildeles virksomheden et CVR-nummer. Herefter skal virksomheden tilmeldes NemID medarbejdersignatur, NemKonto og digital postkasse, så den kan kommunikere digitalt med det offentligt. Virksomheden skal også normalt momsregistreres og opkræve moms. Dog er det frivilligt at momsregistrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvis den momspligtige omsætning er under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Go on Top

JURA, REGNSKAB, IT & ADMINISTRATION

Få hjælp til juridiske overvejelser, regnskab, IT og andre administrative opgaver.

Go on Top

PROTOTYPE OG IPR

Rådgivning og hjælp til udvikling af prototype, samt beskyttelse af intellectual property rights (IPR) – herunder fx patenter, varemærker og designbeskyttelse. Oversigt over udvalgte danske patentbureauer.

Go on Top

DEN KOMMUNALE ERHVERVSSERVICE

Den kommunale erhvervsservice udgør en hovedindgang til erhvervsfremmesystemet for virksomheder. Formålet med den kommunale erhvervsservice er at sikre information og kompetent vejledning til alle iværksættere og virksomheder. Kerneydelserne omfatter således vejledning om basale problemstillinger vedrørende opstart af virksomhed, udvikling og drift. Dette udbydes i form af fx informationsmødes, iværksætterkursus, workshops, en-til-en vejledning, samt henvisning til andre erhvervsfremmeaktører og private rådgivere.

Go on Top

DE REGIONALE VÆKSTHUSE

De regionale væksthuse tilbyder en specialiseret erhvervsservice målrettet vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Servicen bygger således oven på den kommunale erhvervsservice. Væksthusene assisterer med vejledning og sparring indenfor en lang række områder. Eksempelvis: forretningsplan, ledelse, strategi, teknologi, innovation, IPR, CE-mærkning, budget, økonomi, finansiering, salg, markedsføring, internationalisering, eksport, krisehåndtering, mv.

Go on Top

Crowdfunding platforme

Crowdfunding er en alternativ finansieringsform, hvor mange bidrager med mindre beløb til fx et nyt produkt, et nyt projekt, en ny virksomhed, osv. Der findes generelt 4 former for crowdfunding: Donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Go on Top

Startup acceleratorer

Accelerators tilbyder et specialdesignet programforløb, der har til formål at fremme etablering og udvikling af nye virksomheder. Optagelse i et acceleratorprogram kan være gratis, mod betaling eller imod afgivelse af ejerandele. Til gengæld tilbydes de deltagende startups adgang til fx rådgivning, workshops, mentorordninger, (investor)netværk, kontor, udviklings- og testfaciliteter, mv. Accelerators har typisk fokus på et specifikt tema, såsom grøn teknologi, sundhed, IT/software, mv.

Go on Top

Innovationsmiljøer

De 4 godkendte innovationsmiljøer investerer på statens vegne i nye innovative virksomheder. Investeringen foretages i virksomhedens tidlige risikofyldte fase, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage. Typisk kan innovationsmiljøerne investere op til 6 mio. kr. i en kombination af kapitalindskud og lånekapital. Der er således ikke tale om tilskud/støtte.

Go on Top

MENTOR OG ADVISORY BOARDS

Få tilknyttet en erfaren mentor eller et helt advisory board til din virksomhed. Sparring ude fra kan blandt andet bidrage til ny strategi, forretningsmuligheder, netværk, kunder, partnere, mv.

Kontorfællesskaber for startups

Kontorfællesskaber tilbyder virksomheder fælles faciliteter, der er egnede at dele med andre. For eksempel mødefaciliteter, printer, kopimaskiner, reception, kantine/adgang til køkken, mv. Typisk er kontoret fuldt møbleret og huslejen inkluderer lys, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse, sikkerhed, forsikring, mv. Derudover tilbyder de fleste kontorfællesskaber korte og fleksible lejekontrakter.

Go on Top

Udviklingsparker

Udviklingsparker tilbyder ligesom kontorfællesskaber en række fælles faciliteter, men adskiller sig derudover fra kontorfællesskaber ved også at fokusere på forretningsudvikling. De fleste udviklingsparker har en strategisk ambition om aktivt at bidrage til udviklingen af virksomhederne igennem fx ekstern rådgivning, sparring og formidling af netværk. Flere udviklingsparker tilbyder, at deres lejere gratis kan benytte mødelokaler ved hinanden.

Forskerparker

Forskerparker har til formål at fremme etablering af og vækst i nye eller eksisterende virksomheder gennem udnyttelse af forskningsresultater eller formidling af relevant viden fra tilknyttede videninstitutioner. Forskerparkerne ligger derfor i umiddelbar nærhed af universiteterne og huser typisk højteknologiske og videnbaserede virksomheder.

Go on Top

Innovationsnetværk

Der findes 22 landsdækkende innovationsnetværk, der har til formål at skabe innovation og vækst i samarbejde mellem forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for eksempel produktion, IT, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer. Netværkene er ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspirere virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, samt skabe nye samarbejder både i Danmark og i udlandet.

Go on Top

Klyngenetværk

Der findes en lang række danske klyngenetværk, der giver virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette samarbejdspartnere. Et klyngenetværk er et mødested, hvor virksomheder og andre medlemmer kan dele erfaringer og udvikle nye idéer, samt igangsætte konkrete projekter inden for et fagligt og/eller geografisk fokusområde. Cluster Excellence Denmark er supportfunktion til alle danske Klynge- og Innovationsnetværk.

Go on Top

RÅDGIVNING OM FUNDRAISING

Professionelle fundraisere hjælper med konceptudvikling, screening af relevante programmer (fonde, legater, støtte- og tilskudsordninger), etablering af partnerskaber, udarbejdelse af ansøgning og efterfølgende projektledelse.

Go on Top

Online funding databaser

Online databaser gør det muligt selv at søge efter relevante fonde og tilskudsordninger. Databaserne beskriver fondenes og tilskudsordningernes formål, kriterier, deadlines, ansøgningsprocess, uddelingsbeløb, kontaktinfo, mv.

Go on Top

ERHVERVSDRIVENDE FONDE

Der er +1.000 erhvervsdrivende fonde i Danmark. De enkelte fonde har specifikke formål, fundats, uddelingskriterier, deadlines, ansøgningsproces, mv. Nedenfor er vist eksempler på erhvervsdrivende fonde, der uddeler tilskud indenfor iværksætteri, innovation, erhvervsudvikling, forskning, samfundsfremme og almennyttige formål.

Go on Top

Regionale programmer

Flere regionale udviklingsprogrammer er forbundet med tilskud til indkøb af fx ekstern konsulentrådgivning, kompetenceløft, viden, lønomkostninger, uddannelse, mv. Programmerne er målrettet iværksættere, startups og etablerede vækstvirksomheder.

Go on Top

NATIONALE FONDE OG TILSKUDSORDNINGER

Offentlige fonde, legater, puljer og støtteordninger kan typisk anvendes til dækning af projektomkostninger i forbindelse med blandt andet produktudvikling, innovation, indkøb af viden, materialer, underleverandører, testforløb, demonstration, markedsmodning, mv.

Go on Top

EU TILSKUD OG RÅDGIVNING

Europæiske tilskudsprogrammer kan (med)finansiere omkostninger til fx forskning, produktudvikling, innovation, test og demonstration. Det er muligt at få hjælp til udvælgelse af det mest relevante program, projektplanlægning, partnersøgning, mv. fra flere rådgivende organisationer. Derudover kan der opnås tilskud til selve ansøgningsprocessen.

Go on Top

UNIVERSITETER

Danmark har otte universiteter med hver deres faglige og regionale profil. Universiteterne tilbyder forskellige samarbejdsformer til gavn for danske iværksættere og virksomheder. Et samarbejde kan eksempelvis være i form af et projekt eller praktikforløb, løsning af et konkret problem i forbindelse med en kandidatafhandling, et Ph.d. projekt, eller et længerevarende forskningssamarbejde. Universiteterne deltager også som underleverandør eller partner i offentlige støttede projektsamarbejder. Derudover er det muligt at indkøbe traditionelle konsulentydelser, samt adgang til forskningsresultater, databaser, instrumenter og laboratorier. Der findes i stort omfang særlige tilbud til SMV’er, der ønsker at samarbejde med videninstitutioner. De fleste universiteter har et Technology Transfer Office (TTO), der er ansvarlig for, at den avancerede forskning og viden fra universiteterne kommer ud i den kommercielle sektor.

Go on Top

GTS INSTITUTTER

Der er 7 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark. De syv GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder blandt andet ved at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af især SMV'er.

Go on Top

VÆKSTFONDEN

Vækstfonden er statens uafhængige finansieringsfond med det formål at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for herigennem at skabe større samfundsøkonomisk afkast. Vækstfonden stille kapital og kompetencer til rådighed igennem forskellige økonomiske initiativer, fx vækstlån, ansvarlig lån, vækstgaranti, vækstkaution, venture kapital, mv.

Go on Top

EKSPORT

Få gratis sparring og rådgivning om eksport og opstart af virksomhed i udlandet. Flere af de oplistede eksportfremme aktører tilbyder ligeledes forskellige finansieringsmuligheder fx tilskudsordninger, lån, kredit, garanti, mv.

Go on Top

RÅDGIVNING OM KAPITALFREMSKAFFELSE

Private rådgivere/konsulenter kan hjælpe dig med at rejse kapital via deres omfattende netværk til fx business angels, venture capital selskaber, investeringsselskaber, mv. Konsulentvirksomheden hjælper typisk også med forberedelse af investeringsoplæg, præsentation, budget, osv.

Go on Top

BUSINESS ANGELS OG NETVÆRK

Business angels er private investorer, der investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og samtidig tilfører kompetencer, erfaring og netværk. Ofte er business engle succesrige iværksættere, der har optjent formue ved drift eller salg af virksomhed. De investerer ofte sammen og deltager aktivt i ejerskabet. Flere af de individuelle investorer er organiseret i business angel netværk.

Go on Top

DANSKE VENTURE CAPITAL SELSKABER

Venture capital selskaber investerer risikovillig kapital i unge virksomheder. Kapitalen investeres ofte i teknologibaserede højvækst- og højrisikovirksomheder, der tidligt i selskabets udvikling har behov for finansiering til produktudvikling og/eller vækst.

Go on Top

MINDRE INVESTERINGSSELSKABER

Investeringsselskaber investerer og yder lån til virksomheder i forbindelse med fx udvikling, vækstaktiviteter, internationalisering, generationsstifte, management buyout, turn-around situationer, etc.

Go on Top

PRIVATE EQUITY/KAPITALFONDE

Større investeringsselskaber (Private Equity) og kapitalfonde foretager investeringer direkte i private virksomheder. Porteføljevirksomhederne udvikles via aktivt ejerskab og sælges til nye ejere, når de er vokset og modnet.

INTERNATIONALE VENTURE CAPITAL SELSKABER

Internationale venture capital selskaber, der tidligere har investeret i danske virksomheder.

Go on Top

STARTUP COMMUNITIES

Startup foreninger/communities samler iværksættere og startups, samt tilbyder forskellige ydelser såsom events, workshops, videndeling, netværk, mv. Flere startup communities har fokus på et bestemt geografisk område eller et specifikt fagområde.

Go on Top

MEDIER OG RESSOURCER

Alle de vigtigste sites med nyheder, analyser, data, litteratur, templates, guides, mv. om det danske startup økosystemet.

Go on Top

ØVRIGE TILTAG/AKTØRER

Kategorien ”øvrige” omfatter tiltag og aktører, der ikke umiddelbart passer ind i ovenstående kategorier, men som stadig udgør en vigtig funktion i startup økosystemet.

Go on Top